זכאות היורשים לפיצויי פיטורים

יחסי עובד מעביד, עשויים להסתיים גם במקרה טראגי של פטירת העובד/ת.
נשאלנו האם יורשי העובד/ת יהיו זכאים לפיצויי הפיטורים במקרה שכזה ולהלן התייחסותנו:
סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה של פטירת עובד, ישלם המעביד לשאריו פיצויי פיטורים, כאילו פיטר אותו.
ה"שארים" הזכאים לקבל את פיצוי הפיטורים הינם בן הזוג של הנפטר, כולל ידוע בציבור המתגורר עמו, וילדיו ה"תלויים" בו.
ילד תלוי, לצורך העניין, הינו בין היתר מי שטרם מלאו לו 18 שנה או שטרם מלאו לו 20 ומקדיש עיקר זמנו ללימודים או מי שטרם מלאו לו 22 ומשרת שירות סדיר או שירות לאומי.
במקרה שבו אין לנפטר בן זוג או ידוע בציבור או ילדים העונים להגדרה האמורה לעיל, מי שיהא זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים הינם ילדים או הורים של הנפטר בתנאי שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר ובנוסף אחים ואחיות של הנפטר, בתנאי שהם התגוררו בביתו 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה תלויה בנפטר.
בהעדר התקיימות של איזה מן הנסיבות האמורות לעיל המעביד אינו חייב בתשלום פיצויי פיטורים.
כך לדוגמא, במקרה שהשארים הינם שני ילדי המנוח בלבד ששניהם בני גיל מבוגר מן הגיל האמור לעיל ופרנסתם לא היתה על המנוח, המעביד של המנוח לא מחויב על פי חוק לשלם פיצויי פיטורים, אפילו שהם יורשי המנוח לכל דבר ועניין.
אין באמור לעיל להיות תחליף לייעוץ משפטי.
בכבוד רב,
 אורי דדו, עו"ד
בלטר, גוט, אלוני ושות' – סניף צפון

פיטורים בעקבות מילואים

שומרים על המולדת – ועל מקום העבודה?

עובדים רבים נקראים מעת לעת לשירות מילואים פעיל ובעצם יציאתם למילואים מסכנים לא רק את חייהם לטובת וביטחון כולנו, אלא אף את מקום עבודתם.

בהקשר זה קובע סעיף 41 (א) לחוק חיילים משוחררים איסור לפטר עובד על רקע שירות מילואים בכלל ואיסור קונקרטי לפטר בתקופת המילואים עצמה ובמקרה של שירות בן יומיים ומעלה גם בתקופה של עד 30 יום מיום סיום השירות.

בהתייחס לפיטורים בשל שירות מילואים החוק קובע איסור חד משמעי ולא ניתן לקבל היתר מראש או בדיעבד.
בהתייחס לפיטורים בזמן המילואים ובמקרה של שירות מילואים בן יומיים ומעלה בהתייחס גם ל-30 יום לאחר סיום שירות המילואים החוק אוסר לפטר, אלא בהיתר של וועדת התעסוקה.

במקרה של בקשת היתר לוועדת התעסוקה לאשר פיטורי עובד בתקופה האסורה, כאמור, קיימת חזקה שהפיטורים קשורים במילואים ורק אם המעסיק ילמד שהפיטורים אינם קשורים לשירות המילואים יינתן היתר.
לאחר שדנה בבקשת עובד או בקשת מעביד וועדת התעסוקה מוסמכת על פי כל דין לאשר את הפיטורים או להורות על החזרת העובד לעבודה או לפסוק פיצוי בגובה 5 משכורות של העובד או 5 משכורות לפי השכר הממוצע במשק (לפי הגבוה).

במקרים מסוימים הוועדה אף רשאית ליתן צו השבה לעבודה וכן צו לפיצויי כספי מסוים שיכלול נזק שנגרם לעובד בפועל, הפסד שכר בזמן שחלף, עגמת נפש וכו'.

אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי.
בכבוד רב,
אורי דדו, עו"ד
בלטר, גוט, אלוני ושות' – סניף צפון

תשלום אשל על ידי המעביד

לכבוד
לקוחותינו היקרים

הנדון: תשלום אש"ל ע"י המעביד

עובדים רבים נוהגים לדרוש ממעבידיהם החזר הוצאות אש"ל או כלכלה (להלן: "אש"ל") ובענפים מסוימים הפך התשלום למקובל.

הזכות לתשלום דמי אש"ל אינה נובעת או מעוגנת בחוק, אפילו בהתייחס לעובדים המועסקים בעבודות חוץ, שאינן בתחומי המפעל ולכן לא אחת היא נקבעת במסגרת חוזה העבודה האישי כהטבה הניתנת לעובדים בכירים או עובדי חוץ.

מעבר לחוזים אישיים ניתן למצוא התייחסות לזכות בתקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) המחייבות מתן משקה חם בעת ההפסקה, אך תקנות אלו עוסקות במשקה בלבד ואינן מתייחסות לגברים. מעבר לכך, הזכות מוכרת גם בתקש"ר וחלק מעובדי המגזר הציבורי מקבלים החזר הוצאות אש"ל ודמי כלכלה בהתקיים התנאים הקבועים בתקש"ר.

במאמר מוסגר יוער כי כאשר תשלום החזר הוצאות האש"ל אינו משולם באופן מלאכותי, אלא משולם מאחר והעובד נדרש להוצאות אש"ל (לדוגמא איש מכירות או מנהל שמבצע עבודתו מחוץ למשרדי המעביד) ובשיעורים ריאלים ולא מופרזים התשלום האמור מהווה החזר הוצאה, וככזה הוא אינו מהווה חלק מן השכר הקובע לפיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות שונות.

אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי.

בכבוד רב,
אורי דדו, עו"ד
בלטר, גוט, אלוני ושות' – סניף צפון

תביעת הסטודנטים לוטרינריה

תקציר תביעת הסטודנטים לוטרינריה כנגד מכללת תל חי

בראשית חודש ספטמבר 2012 הוגשה תביעתם של 44 סטודנטים ללימודי פרה- ווטרינריה במכללת תל חי כנגד הגורמים הבאים: המכללה הטכנולוגית תל חי, המכללה האקדמית תל-חי, המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (תמ"ת) והמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), (להלן: "הנתבעים").

בפועל הוגשו לבית המשפט המחוזי שתי תביעות נפרדות: האחת במסגרתה תבעו 17 סטודנטים סך של 7,460,000 ₪, כאשר תביעה זו כוללת סטודנטים אשר לימודיהם בחו"ל הופסקו בעיצומה של שנת הלימודים השלישית. והשנייה תביעה במסגרתה תבעו 27 סטודנטים סך של 7,420,000 ₪, כאשר לימודיהם של הסטודנטים בתביעה זו הופסקו בעיצומה של שנת הלימודים הראשונה או השנייה במכללה הטכנולוגית תל חי.

כל 44 הסטודנטים מיוצגים על ידי משרדנו (בלטר, גוט, אלוני ושות' – סניף טבריה).

התביעות עוסקות בטענות הסטודנטים להתנהגות חסרת תום לב ורשלנית של הנתבעים, אשר גרמו לסטודנטים במסלול פרה ווטרינריה במכללת תל חי לנזקים אדירים. הסטודנטים מצאו עצמם לאחר שנתיים ומעלה של "הכשרה" פרה-וטרינרית, ללא יכולת להמשיך את לימודיהם בחו"ל כפי שהובטח להם, ועם חובות רבים שנצברו בעקבות התנהלות הנתבעים והעומדים בראשם.

הרקע לתביעה

לימודי רפואה וטרינרית נלמדים בישראל בפקולטה לחקלאות ברחובות -ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, אשר שייכת לאוניברסיטה העברית. מוסד זה הינו המוסד האקדמי היחיד בישראל אשר מוסמך להכשיר סטודנטים לקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (D.V.M). תנאי הקבלה ללימודי וטרינריה הוא תואר ראשון בתחום ביולוגי, ולפיכך לימודי וטרינריה בישראל אורכים, לכל הפחות, כשבע שנים.

מידי שנה מתקבלים כ-50 סטודנטים בלבד לתוכנית הלימודים בפקולטה לחקלאות. מספר המקומות המוגבל, לא מותיר ברירה לאלו אשר טיפול בבעלי חיים ולימודי וטרינריה הם משאת נפשם, והם נאלצים לחפש פתרונות לימוד באוניברסיטאות ברחבי העולם, שם ניתן להתקבל ללימודי וטרינריה בתנאי סף נוקשים פחות ולקבל תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (D.V.M), המוכר גם על ידי משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים בישראל.

לאור הקושי להתקבל ללימודי ווטרינריה בישראל יזמו בשנת 2006 מספר חברי סגל, אשר הובילו את תחום מדעי החיים במכללה האקדמית תל-חי, תוכנית ייחודית, אשר מטרתה היתה להעניק לחפצים בלימודי וטרינריה "קיצור דרך" ללימודי וטרינריה בחו"ל, זאת בדמות תוכנית "מומחה בגידול בעלי חיים (פרה-ווטרינריה)", כאשר התוכנית ברובה מבוססת על הקוריקולום של השנתיים הראשונות בתכנית האקדמית לווטרינריה הנלמדת באוניברסיטאות באירופה, אשר "הועתק" לתוכנית לימודים דו-שנתית אשר נלמדה במכללה האקדמית תל חי. כפי שעולה מטענות הסטודנטים, מדובר במסלול אשר, לכאורה, מאפשר לימודי המשך וקבלה ישירות לשנה השלישית בלימודי וטרינריה במספר אוניברסיטאות בחו"ל, המוכרות על ידי משרד החקלאות. בהמשך הוחלט על העברת מסלול הלימוד תחת שרביטה של המכללה הטכנולוגית, ובמסגרת תוכנית הלימוד להנדסאי בעלי חיים.

לטענת הסטודנטים בכתב תביעתם, הבטיחה להם המכללה כי יקבלו שתי תעודות גמר: תעודת "הנדסאי בעלי חיים" מטעם מה"ט, ותעודת "מומחה בגידול בעלי חיים" מטעם "המכללה"- תעודה איתה, כביכול, ניתן להתקבל ישירות לשנה השלישית בתוכנית ללימודי וטרינריה במספר אוניברסיטאות בחו"ל.
לאורך כל תקופת לימודיהם של הסטודנטים, ציינו בפניהם אנשי הסגל האקדמי כי קיים הסכם חתום עם אוניברסיטת יאש ברומניה, אליה יוכלו הסטודנטים להתקבל ישירות לשנה השלישית ללימודי וטרינריה. בנוסף, נאמר לסטודנטים כי קיימות אוניברסיטאות רבות אחרות אשר יקלטו אותם ישירות לשנה השלישית, כגון אוניברסיטת קלוז' ברומניה, וכן אוניברסיטאות בפולין ובבולגריה.

"התפוצצות" הפרשה

הסטודנטים אשר סיימו את המסלול הדו שנתי במכללה פנו אל אוניברסיטת קלוז' ברומניה על מנת שתקלוט אותם להמשך לימודי וטרינריה. זמן קצר לאחר העתקת המגורים לרומניה ותחילת הלימודים, החלו לצוץ שמועות באשר לתקפותה של ההכשרה שקיבלו הסטודנטים במסגרת מסלול פרה-וטרינריה, שמועות לפיהן האוניברסיטה ברומניה הוטעתה על ידי המכללה, וכי בכוונת האוניברסיטה לחסום את שעריה בפני סטודנטים נוספים "בוגרי" תוכנית פרה- וטרינריה, ואף להפסיק את לימודי הסטודנטים אשר היו מצויים בעיצומו של הסמסטר הראשון של השנה השלישית ללימודיהם.

בעיצומו של חודש דצמבר 2011 שמה האוניברסיטה ברומניה קץ לשמועות, ויצאה בהודעה לסטודנטים כי לימודיהם לקבלת התואר בווטרינריה מופסקים, וכי על המעוניינים בלימודי וטרינריה באוניברסיטה להירשם כסטודנטים בשנה א', קרי- להתחיל את לימודיהם ככל סטודנט חדש מהיום הראשון ובמסגרת תוכנית הלימודים המלאה (כ-6 שנים אקדמאיות!).

כעולה מהתביעה, מרגע "התפוצצות הפרשה", החלה המכללה להתנער מכל ההבטחות שניתנו לסטודנטים רק זמן קצר קודם לכן, ובעיקר ריכזה המכללה את מאמציה ומשאביה בשינוי/מחיקת דפי אינטרנט מאתר האינטרנט של המכללה במקומות בהם פורטו הבטחות המכללה להמשך לימודים ישיר בחו"ל, וכן בהפקת "דפי הבהרות" לסטודנטים והוריהם המציינים כי המכללה מעולם לא הבטיחה ו/או התחייבה כי לימודי פרה-וטרינריה יקנו לתובעים המשך ישיר ללימודים בחו"ל.

לכתבי התביעה שהוגשו צורפו עשרות מסמכים המעידים על הבטחותיה של המכללה לסטודנטים, לרבות אישורי לימודים וגיליונות ציונים עם לוגו של "המרכז להשכלה גבוהה בתל חי, על שם גרטרוד ומוריס רודמן"- מוסד להשכלה גבוהה אשר למיטב ידיעת הסטודנטים כלל אינו קיים.

בנוסף, ציינה המכללה בפני הסטודנטים כי התואר שיתקבל לאחר המשך הלימודים בחו"ל הינו תקף בישראל, ומאפשר לגשת למבחן הרישוי. אולם רק בדיעבד נודע לסטודנטים כי גם במקרה בו היו מתקבלים ישירות להמשך לימודים באוניברסיטאות מוכרות בחו"ל והיו משלימים את התואר בהצלחה יתרה, גם אז לא היו יכולים הסטודנטים לגשת לבחינות הרישוי בישראל, שכן על מנת לקבל רישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, צריכים להתקיים מספר תנאים, אשר לא מתקיימים בעניינם.

התנהלות הנתבעים ובפרט המכללה שיבשה לחלוטין את מהלך חייהם התקין של הסטודנטים, וגרמה לסטודנטים צער וסבל רב, וכן לאי וודאות מוחלטת באשר לעתידם המקצועי. בסופו של יום גרמה התנהלות הנתבעים לנזקים כבדים לכל אחד מהסטודנטים, לבזבוז מוחלט של כ-3 שנים מחייהם, ולהוצאות כספיות המסתכמות במיליוני שקלים.

בימים אלו החל הדיון בתביעה בפני בית המשפט המחוזי בחיפה.

לקבלת פרטים נוספים ביחס לתביעה ו/או להצטרפות לתביעה, ניתן לפנות אל עו"ד אורי גלט בטלפון 04-6722815.

בכבוד רב,

אורי גלט, עו"ד

בלטר, גוט, אלוני ושות' – סניף צפון